Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current
version of the page.


cs:faq 2009/02/16 13:05 cs:faq 2009/02/18 19:45 current
Line 20: Line 20:
-===== Q: How to disable inventory in a scene? ===== 
 +===== Q: Ako zakázať inventár v scéne? =====
-A: Normally would have been sufficient to set Game.InventoryVisible = false; but WME demo has a sliding inventory, so we would need a bit more for that. 
-Go into data/scripts/game_daemon.script file to the line which reads+A: Normálne by bolo vhodné nastaviť Game.InventoryVisible = false; ale WME demo má posúvací inventár, takže my budeme potrebovať trocha viac. 
 + 
 +Choďte do data/scripts/game_daemon.script súbora na riadok, ktorý číta
<code script> <code script>
  if(Game.Interactive && Game.MouseY < 45 &&! Game.ResponsesVisible &&! WinMenu.Visible)   if(Game.Interactive && Game.MouseY < 45 &&! Game.ResponsesVisible &&! WinMenu.Visible)
Line 31: Line 32:
</code> </code>
-and change it to+a zmeňte ho na
<code script> <code script>
  if(Game.Interactive && Game.MouseY < 45 &&! Game.ResponsesVisible &&! WinMenu.Visible && InventoryActive)   if(Game.Interactive && Game.MouseY < 45 &&! Game.ResponsesVisible &&! WinMenu.Visible && InventoryActive)
Line 37: Line 38:
</code> </code>
-Add into data/scripts/base.inc line global InventoryActive; and finally in data/scripts/game.script insert at the begining line InventoryActive = true; +Pridajte do data/scripts/base.inc riadok global InventoryActive; a nakoniec v data/scripts/game.script vložte na začiatok riadka InventoryActive = true; 
-From now on you can easily enable / disable inventory setting global variable InventoryActive in your scene_init.script files.+Od teraz môžete jednoducho povoliť / zakázať inventár nastavením globálnej premennej InventoryActive vo vašich scene_init.script súboroch.
-===== Q: How to wrap a line in string tab? ===== 
-A: Simply put | to the place you want to have the line wrapped+===== Q: Ako rozdeliť riadok v string tab? ===== 
-Example:+ 
 + 
 +A: Jednoducho vložte | na miesto, kde chcete mať riadok rozdelený
 +Napríklad:
TXT000001[TAB]Hi, I would like to speak with you about | somereallystrangeandincomprehensible thing. TXT000001[TAB]Hi, I would like to speak with you about | somereallystrangeandincomprehensible thing.
-===== Q: How to work in scripts with lines from string tab? ===== 
 +===== Q: Ako pracovať s riadkami zo string tab v skriptoch? =====
-A: If you need to assign your localised string to some variable, you have to call Game.ExpandString() function+ 
-So Example:+A: Ak potrebuješ priradiť tvoj lokalizovaný string na nejakú premennú, musíš zavolať Game.ExpandString() funkciu
 +Tak napríklad:
<code script>var txt = Game.ExpandString("/TXT000001/"); <code script>var txt = Game.ExpandString("/TXT000001/");
Line 98: Line 102:
-===== Q: How to work with Arrays as a member class of a custom object? =====+ 
 +===== Q: Ako pracovať s poľami ako s členom triedy vlastného objekta? =====
A: A:
-Thanks to dot notation limitation to one level, you have to trick this through temporary variable. Here's the example:+Vďaka limitu bodkového zápisu na jednu úroveň, musíš to oklamať cez dočasnú premennú. Tu je ukážka:
-file Arrayclass.script?+súbor Arrayclass.script?
<code script>#include "scripts\base.inc" <code script>#include "scripts\base.inc"
 
cs/faq.1234785908.txt.gz · Last modified: 2009/02/16 13:05 by Mnemonic
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki