Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current
version of the page.


cs:faq 2009/02/18 19:35 cs:faq 2009/02/18 19:45 current
Line 40: Line 40:
Pridajte do data/scripts/base.inc riadok global InventoryActive; a nakoniec v data/scripts/game.script vložte na začiatok riadka InventoryActive = true; Pridajte do data/scripts/base.inc riadok global InventoryActive; a nakoniec v data/scripts/game.script vložte na začiatok riadka InventoryActive = true;
Od teraz môžete jednoducho povoliť / zakázať inventár nastavením globálnej premennej InventoryActive vo vašich scene_init.script súboroch. Od teraz môžete jednoducho povoliť / zakázať inventár nastavením globálnej premennej InventoryActive vo vašich scene_init.script súboroch.
 +
Line 46: Line 47:
A: Jednoducho vložte | na miesto, kde chcete mať riadok rozdelený. A: Jednoducho vložte | na miesto, kde chcete mať riadok rozdelený.
-Example:+Napríklad:
TXT000001[TAB]Hi, I would like to speak with you about | somereallystrangeandincomprehensible thing. TXT000001[TAB]Hi, I would like to speak with you about | somereallystrangeandincomprehensible thing.
-===== Q: How to work in scripts with lines from string tab? ===== 
 +===== Q: Ako pracovať s riadkami zo string tab v skriptoch? =====
-A: If you need to assign your localised string to some variable, you have to call Game.ExpandString() function+ 
-So Example:+A: Ak potrebuješ priradiť tvoj lokalizovaný string na nejakú premennú, musíš zavolať Game.ExpandString() funkciu
 +Tak napríklad:
<code script>var txt = Game.ExpandString("/TXT000001/"); <code script>var txt = Game.ExpandString("/TXT000001/");
Line 100: Line 102:
-===== Q: How to work with Arrays as a member class of a custom object? =====+ 
 +===== Q: Ako pracovať s poľami ako s členom triedy vlastného objekta? =====
A: A:
-Thanks to dot notation limitation to one level, you have to trick this through temporary variable. Here's the example:+Vďaka limitu bodkového zápisu na jednu úroveň, musíš to oklamať cez dočasnú premennú. Tu je ukážka:
-file Arrayclass.script?+súbor Arrayclass.script?
<code script>#include "scripts\base.inc" <code script>#include "scripts\base.inc"
 
cs/faq.1234982129.txt.gz · Last modified: 2009/02/18 19:35 by Yuraj
Recent changes RSS feed Creative Commons License Driven by DokuWiki